แผนกปฏิบัติการพยาธิ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ ซึ่งมีผลต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นสำคัญ  ฝ่ายปฏิบัติการพยาธิ พร้อมสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์   การติดตามผลการรักษา รวมทั้งการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ โดยมีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการด้าน

- เคมีคลินิก (Chemistry)
- ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
- งานน้ำเหลืองวิทยา (Serology)
- โลหิตวิยา (Hematology)
- จุลทรรศน์ศาสตร์ (Microscopy)
- จุลชีววิทยา (Microbiology)
รวมถึงการตรวจพิเศษต่างๆ ซึ่งให้บริการโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความชำนาญ พร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ และมาตรฐานสูง แผนกปฏิบัติการพยาธิ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  มีระบบควบคุมคุณภาพทั้งภายใน ( Internal Quality Control ) และการควบคุมคุณภาพภายนอกองค์กร ( External Quality Control ) กับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ
รายละเอียดการให้บริการ  
ทางแผนกปฏิบัติการพยาธิ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน