นายแพทย์อารักษ์ นิติคุณเกษม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

พว.อภิรดี ศรีวัฒนา
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายแพทย์ทรงวุฒิ สุวรรณประเสริฐ
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์พิบูลย์ เลาหทัย
ประธานองค์กรแพทย์

พว.วริศรานันท์ คูณผลธนานนท์
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด

คุณอัคค์ภพ ตันกิมยง
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ