คุณสุนทรี วิประกษิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สุนทร ฟองฟุ้ง
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายแพทย์ธวัชชัย ตรีรัตนวิกรานต์
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์พิบูลย์ เลาหทัย
ประธานที่ปรึกษาองค์กรแพทย์

นายแพทย์ทรงวุฒิ สุวรรณประเสริฐ
ประธานองค์กรแพทย์

คุณอัคค์ภพ ตันกิมยง
ที่ปรึกษาฝ่ายสารสนเทศและการตลาด

×