คุณสุนทรี วิประกษิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สุนทร ฟองฟุ้ง
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

นายแพทย์ธวัชชัย ตรีรัตนวิกรานต์
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์พิบูลย์ เลาหทัย
ประธานที่ปรึกษาองค์กรแพทย์

นายแพทย์ทรงวุฒิ สุวรรณประเสริฐ
ประธานองค์กรแพทย์

คุณอัคค์ภพ ตันกิมยง
ที่ปรึกษาฯ

×