นายแพทย์สุนทร ฟองฟุ้ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พว.อภิรดี ศรีวัฒนา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายแพทย์ทรงวุฒิ สุวรรณประเสริฐ
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์พิบูลย์ เลาหทัย
ประธานองค์กรแพทย์

พว.วริศรานันท์ คูณผลธนานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

คุณอัคค์ภพ ตันกิมยง
ที่ปรึกษาฝ่ายสารสนเทศและการตลาด