trophy

Joint Commission International (JCI)

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI Accreditation,การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (รับรองครั้งแรก) จากสถาบัน Joint Commission International(JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา

2018

ปี 2018

2015

 

 

premium

ISO 9001 : 2015

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก URS มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ มุ่งเน้นถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ