contract ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Download now

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครงานทางนี้
**สามารถกรอกข้อมูลในไฟล์ PDF ได้เลยค่ะ
**อย่าลืมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว
**ถ้ามี Resume ให้แนบมาด้วยค่ะ
**สามารถส่งได้ที่ E-mail : hr@krabinakharin.co.th

file ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


  1. แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
  2. ที่อยู่ : 1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
  3. โทรศัพท์ : 075-626-555 ต่อ 3205 , 3206
  4. E-mail : hr@krabinakharin.co.th