doctor ศัลยกรรม 


doctor อายุรกรรมโรคหัวใจ


นพ. พิบูลย์ เลาหทัย
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
doctor-stethoscope (1)ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

doctor อายุรกรรม


นพ. นิมิต เหลืองนฤมิตชัย
ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรม
doctor-stethoscope (1)ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

นพ.อำพร หวังพรไพบูลย์
ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมทั่วไป
doctor-stethoscope (1)ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

doctor กุมารเวช


นพ. ทรงวุฒิ สุวรรณประเสริฐ
ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวช
doctor-stethoscope (1)ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

doctor ทันตกรรม


ทพ.นพ.อภิพุฒิชัย ชูไทย
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม
doctor-stethoscope (1)ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.


*กรุณานัดหมายล่วงหน้า*

doctor เวชกรรม


พญ.วิภาวี อนุรักษ์
ความเชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติ
doctor-stethoscope (1)ตารางออกตรวจ

วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.

doctor สูตินารีเวชกรรม


พญ. สิริวรรณ เจริญรูป
ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์ - นรีเวชกรรม
doctor-stethoscope (1)ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

doctor ประสาทศัลยศาสตร์


นพ. สวิง ปันจัยสีห์
ความเชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์ (ระบบประสาทและสมอง)
doctor-stethoscope (1)ตารางออกตรวจ

วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

doctor วิสัญญี


doctor ศัลยกรรมตกแต่ง


นพ. สมฤทธิ์ สิทธิพงศ์พิทยา
ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมตกแต่ง
doctor-stethoscope (1) ตารางออกตรวจ

วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

doctor จักษุวิทยา


doctor รังสีวิทยาวินิจฉัย


พญ. กุลยา ฉัตรชุติมากร
ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย
doctor-stethoscope (1)ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น.