contract กรอกแบบฟอร์ม


กำลังปรับปรุง

ขออภัยในความไม่สะดวก

file สามารถสมัครงาน หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


 1. แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 2. ที่อยู่ : 1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
 3. โทรศัพท์ : 075-626-555
 4. E-mail : hr@krabinakharin.co.th

file เอกสารเพิ่มเติมประกอบการสมัคร


 1. check ประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย
 2. check สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. check สำเนาบัตรประชาชน
 4. check สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
 5. check สำเนาใบปริญญาบัตร / ใบวุฒิการศึกษา
 6. check สำเนารับรองการฝึกงาน / ผ่านงาน (ถ้ามี)
 7. check สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 8. check สำเนาประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ / เอกสารประกอบการอบรม
 9. check สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
 10. check สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร หลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (ถ้ามี)

file วิธีการแนบเอกสารประกอบการสมัคร


 1. - รวบรวมเอกสารประกอบการสมัครเป็นไฟล์ .zip หรือ .rar
 2. - ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้สมัครงานภาษาอังกฤษ  ตัวอย่าง Khayhan Kandee.rar

file ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


 1. แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 2. ที่อยู่ : 1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
 3. โทรศัพท์ : 075-626-555
 4. E-mail : hr@krabinakharin.co.th

 

 

 

×